Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020
Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020
Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020
Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020
Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020
Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020
Strike, T-shirt FC Barcelone 2019/2020